Šta je pritisak? Koliki je pritisak u servo sistemu?

Pritisak

Pritisak je količnik sile koja deluje normalno na površinu i površine na koju sila deluje normalno, što se predstavlja formulom

p=F/S

U međunarodnom sistemu mernih jedinica (SI) pritisak se meri u paskalima (Pa). Paskal je definisan kao sila od 1 njutna (N) po površini od 1 m², što se predstavlja formulom

1Pa=1N/1 m²

U Srbiji Zakon o mernim jedinicama i merilima pored paskala dopušta upotrebu u javnom saobraćaju i jedinicu bar (1 bar = 100.000 Pa). Upotreba ranijih jedinica kao što su atmosfera (1,013 · 105 Pa) čija je oznaka atm, visina vodenog i živinog stuba (mmH2O и mmHg) i drugih nije dopuštena Zakonom.

U tečnostima u miru vlada hidrostatički pritisak koji zavisi od dubine i jednak je težini vertikalnog stuba tečnosti jediničnog poprečnog preseka iznad posmatrane tačke. Deluje u svim smerovima podjednako.

Hidrodinamički pritisak se javlja u tečnostima u kretanju i zavisi od brzine tečnosti i njene gustine.

Hidraulički pritisak se stvara dejstvom spoljne sile na tečnost i prenosi se na ceo system podjednako. Pritisak gasa uzrokovan je kretanjem njegovih molekula i zavisi od njegove gustine (specifične zapremine) i temperature je parcijalni pritisak gasova.

Atmosferski pritisak potiče od težine vazduha i određen je težinom vertikalnog stuba vazduha nad jediničnom površinom. Pritisak pare tečnosti: za svaku datu temperaturu tečnosti u zatvorenom sudu formira se iznad nje zasićena para pod pritiskom koji raste sa temperaturom. Pritisak svetlosti nastaje na osvetljenim telima. Sunčeva svetlost izaziva pritisak od 2 μРа do 5 μРа, u zavisnosti od refleksivnosti površine. Pritisak zvuka na neko telo nastaje pod dejstvom zvučnih talasa.

U servo sistemima se koristi hidraulički pritisak koji nastaje u servo pumpi i dalje se prenosi na ceo servo sistem. Pritisak se kreće u opsegu od 70 bar do 120 bar. Tečnost koja se koristi je servo ulje, odnosno ATF (Automatic transmision fluid) ulje za automatske menjače.